Vertrouwenspersoon & Klachten

Het indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend bij:

 • een vertrouwenspersoon (intern of extern)
 • de directeur / bestuurder

Soorten van klachten

Het betreft hier klachten betreffende handelingen of het nalaten daarvan, die plaatsvinden onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de instelling. Hierbij kan gedacht worden aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Deze gedragingen worden gekenmerkt door ongewenstheid en / of dwang.

Het criterium “gewenst” of “ongewenst” ligt bij degene die het overkomt; de grens hiertussen kan van persoon tot persoon verschillen.

Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Van de schriftelijk ingediende klacht krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht van ontvangst toegezonden door degene bij wie de klacht is ingediend. Van de mondeling ingediende klacht wordt terstond proces-verbaal opgemaakt. De klager en de ontvanger van de klacht ondertekenen het proces-verbaal. De klager krijgt zo mogelijk binnen 5 werkdagen nadat het proces-verbaal is opgemaakt, een afschrift daarvan toegezonden door degene bij wie de klacht is ingediend. In de schriftelijke weergave van een klacht dient vermeld te zijn:

 • de omschrijving van de klacht
 • de naam van de aangeklaagde
 • de door de klager ondernomen actie(s)

Eventuele schriftelijke bewijsstukken dienen bijgeleverd te worden.

Een anoniem ingediende klacht wordt niet in behandeling genomen. In bijzondere gevallen kunnen de in het eerste lid genoemde ontvangers van een klacht hiervan afwijken.

Indien de directeur / bestuurder aangifte doet bij de politie van een klacht inhoudende de melding van een strafbaar feit als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, ontvangen de klager en de aangeklaagde hiervan schriftelijk bericht.

Vertrouwenspersoon

Zowel voor de slachtoffers als voor de organisatie is het van belang dat er een vorm van hulp is. Hiervoor zijn de drie vertrouwenspersonen aanspreekbaar. Twee medewerkers van GIGANT, markant in cultuur voor klachten betreffende leerlingen en cursisten. En een externe vertrouwenspersoon voor klachten betreffende alle medewerkers van GIGANT, markant in cultuur. Deze personen functioneren als eerste aanspreekpunt bij vermoedens of klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie.

Interne vertrouwenspersoon:

 • Arjen Nicolaï

arjen.nicolai@cultuurwijzerapeldoorn.nl

vertrouwenspersonen@markantapeldoorn.nl

Externe vertrouwenspersoon:

 • M. J. van Lee

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 9

7316 BD Apeldoorn

055 5787182

mjvanlee@hetnet.nl

Klachtencommissie

De vertrouwenspersoon kan besluiten de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie is een door de directeur / bestuurder ingestelde commissie, die is belast met:

   • Het onderzoeken van klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie.
   • Het beoordelen of de klacht gegrond is. Door met alle betrokken personen te spreken – ook de beklaagde – om een objectief oordeel te kunnen vormen.
   • Het rapporteren aan de directeur / bestuurder van de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek.
   • Het uitbrengen van een advies aan directeur / bestuurder omtrent maatregelen die getroffen kunnen worden om een einde te maken aan de oorzaak van de klacht.
   • Het informeren van alle betrokkenen.

In ernstige gevallen kan de commissie adviseren aangifte te doen bij de politie. Indien de politie de zaak niet zwaar genoeg vindt om te vervolgen, blijft de directeur / bestuurder een eigen verantwoordelijkheid houden en zal zich op basis van de bevindingen en het advies van de klachtencommissie moeten bezinnen op maatregelen. De commissie kan tevens advies uit brengen met betrekking tot hulp en begeleiding van de klager, bijvoorbeeld: het aanbieden van maatschappelijke begeleiding , of het overplaatsen naar een andere cursus of docent.

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

   • Mevrouw H.H. Bloem, voormalig rechter en voorzitter van de commissie
   • Mevrouw A.M.J. De Groote, huisarts n.p.
   • Dhr. Hugo Mulder, (jeugd)hulpverlener

Begrippenlijst